Podmienky

Prevádzkovateľ osobných údajov
Spoločnosť Component, s.r.o., so sídlom Bulharská 42, 917 02 Trnava, IČO: 50 545 361, IČ DPH: SK 2120375312, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38651/T je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje spracovávame
Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, alebo sú nutné pre uzavretie obchodnej zmluvy podľa príslušnej legislatívy a bez ktorých by sme nevedeli Vašu požiadavku vyriešiť. Pokiaľ si u nás objednáte služby alebo si vyžiadate cenovú ponuku, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v obchodnej komunikácii vnímané ako základné.

Dôvody prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje
- Ponuka a realizácia služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili Váš dopyt, objednávku, zmluvu. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme priamo obrátiť.
- Starostlivosť o zákazníkov: pre funkčnosť nami dodávaných a servisovaných zariadení je nutný pravidelný servis a profylaktické prehiadky . Pre tento účel je potrebné sa s Vami pravidelne skontaktovať. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom /napr. dopravcovi tovaru a pod./
- Marketingová činnosť:
- Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašej komunikácie a správaniu na webe dokážeme ponúknuť presnejšie ponuky ďalších služieb. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje Google Analytics, a pod.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je to doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technologickej, fyzickej a organizačnej povahy.
Ochrane vašich osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Prístup, transparentnosť
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom emailu info@component.sk. Súčasne máte právo na prístup napríklad k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov.