Blog

Ozón a vzduchotechnika

Čo je ozón?

Ozón O3 je známy aj pod názvom „ aktívny kyslík”. Je to bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfekčný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Ozónová filtrácia sa najčastejšie používa na filtráciu vody, vzduchu a na medicínske účely.
Ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. O ozóne však najčastejšie počujeme v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem.
Vedeli ste, že prvý generátor ozónu si dal patentovať už v roku 1896 Nikola Tesla.

Ako ozón účinkuje?

Ozón je veľmi efektívna a účinná metóda. Je dokonalým riešením nových požiadaviek trhu, ktorý je čoraz šetrnejší k životnému prostrediu.

Účinky ozónu sú mimoriadne silné, avšak krátkodobé. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Ako vyrobiť ozón?

Na výrobu ozónu pre filtráciu vzduchu sa najčastejšie používajú dve technológie: UV žiarenie a korónový výboj.

Pri korónovom výboji sa privádza vysoké napätie na kovové dosky. Prúd vzduchu prechádza cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie.
UV lampa pôsobí žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) na atóm kyslíka, čím sa vytvára ozón. Rozdelením molekuly O2 vznikajú dva atómy kyslíka, ktoré sa spoja s ďalšou molekulou kyslíka (O2) a vytvoria ozón (O3).

Ozón a kuchynská filtrácia

Ak sa ozón používa na reguláciu zápachu, mal by sa používať opatrne, pretože je škodlivý pre ľudské zdravie.
Aby sa zabezpečilo, že v konečnom vypúšťaní odpadového vzduchu do atmosféry nezostane žiadny zvyškový ozón, vyžadujú sa kontrolné systémy. Tie zisťujú a menia tvorbu ozónu pri zaťažení varením. Aktívne uhlie sa umiestňuje po prúde vzduchu za účelom adsorpcie zvyškového ozónu. Vo všeobecnosti je potrebné aktívne uhlie na zabezpečenie odstránenia ozónu z prietoku vypúšťaného vzduchu v prípade poruchy snímača alebo riadiacej technológie.

Ozón je však životaschopným riešením na reguláciu zápachu, ak sú tieto riadiace mechanizmy na mieste. Vzduch je najmenej 2 až 5 sekúnd v potrubí pred výfukom a potrubie je vyhotovené v tesnom prevedení /odolnom voči pôsobeniu ozónu/.


Dobrá kvalita vzduchu a ochrana zamestnancov vďaka priemyselnému čisteniu vzduchu

Bilfinger Noell GmbH, dielňa, založená v roku 1824, sa rozrástla, aby sa stala medzinárodnou high-tech spoločnosťou špecializujúcou sa na zakázkové strojárstvo.
Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na aplikácie v oblasti jadrovej, kryogénnej, magnetickej, vákuovej a supravodičovej technológie.
 
Efektívna filtrácia vzduchu je nevyhnutná
Výroba a montáž vysoko citlivých produktov a riešení spoločnosti, ako aj presné diely vyžadujú konzistentne vysokú úroveň čistoty. Okrem stacionárnych extrakčných systémov na efektívnu filtráciu Bilfinger hľadal riešenie, ktoré by zaručilo zákazníkom a zamestnancom maximálnu bezpečnosť procesu.

Závesné vzduchové jednotky na efektívnu filtráciu vzduchu
S rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti čistenia vzduchu vo výrobných halách, spoločnosť Euromate dokázala splniť náročné požiadavky spoločnosti Bilfinger Noell s riešením na mieru. Spoločnosť Euromate pripevnila vzduchové systémy miestnosti na strop tak, aby cirkulovali a filtrovali vzduch . Systém tiež zaisťuje, že počas čistenia vzduchu nie je stratené teplo, čím sa efektívne znižujú náklady na vykurovanie.

Systémy čistenia vzduchu Euromate  sú vybavené elektrostatickými filtrami (elektrostatickým odlučovačom) (HFE) na efektívnu filtráciu, najmä pre zváracie výpary a jemné častice. Sú ľahko čistiteľné, opakovane použiteľné, šetrné k životnému prostrediu a hospodárne.

Tieto modulárne vzduchové systémy  môžu byť tiež voliteľne tak, aby zahŕňali aj aktívne uhlie.

Znečisťovanie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Koncentrácie znečisťujúcich látok sú však stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Významná časť obyvateľstva Európy žije v oblastiach, najmä v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia: znečistenie ozónom, oxidom dusičitým a pevnými časticami predstavuje vážne zdravotné riziká. Niekoľko krajín prekročilo jeden alebo viacero svojich emisných limitov na rok 2010 na emisie štyroch dôležitých znečisťujúcich látok. Znižovanie znečistenia ovzdušia preto ostáva naďalej dôležité.

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym a hemisférickým problémom. Znečisťujúce látky vypustené v jednej krajine sa môžu preniesť do atmosféry, čo v iných krajinách spôsobí zlú kvalitu ovzdušia alebo k nej prispeje .

Pevné častice, oxid dusičitýen a prízemný ozónen, sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie. Dlhodobé vystavenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok a vystavenie týmto látkam v ich najvyšších hodnotách vedie k rôznym závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému až po predčasnú smrť. Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované na zdraviu škodlivé. Predpokladá sa, že výskytom jemných pevných častíc (PM2.5) v ovzduší sa pravdepodobne skracuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Benzo(a)pyrén je karcinogénna znečisťujúca látka vzbudzujúca rastúce obavy, ktorej koncentrácie v mnohých mestských oblastiach sa pohybujú nad prahovými hodnotami stanovenými na ochranu ľudského zdravia, a to najmä v strednej a vo východnej Európe.

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravia a ekosystémy. Z pohľadu súčasných noriem veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné, aby Európa konala ambiciózne a išla nad rámec súčasnej legislatívy.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Zdroj:

httpswwweeaeuropaeuresourceeeatranslationsimagespdflogo-skpng

The Smog Free Tower

Táto veža nasaje znečistený vzduch a premení ho v diamanty.  Nemožné, sci-fi alebo podvod?

Smog Free Project  to sú inovácie architektonického štúdia ROOSEGAARDE vedené Daanom Roosegaardenom. Ich hlavným poslaním a cieľom je redukovať znečistený vzduch a priniesť inšpirácie pre čistejšiu budúcnosť.

Viac info link:

https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-tower/intro

Smog-Free-Project-by-Studio-Roosegaarde-00jpg
FOREIGN201608051902000437458831007jpg


Viete aký vzduch dýchate?

Nová online služba EEA a Európskej komisie Európsky index kvality ovzdušia poskytuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe.

Index pozostáva z interaktívnej mapy miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc na základe piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: tuhé častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Používatelia si môžu priblížiť alebo vyhľadať ktorékoľvek mesto alebo región v Európe a overiť si celkovú kvalitu ovzdušia a meranie podľa kľúčových znečisťujúcich látok. Index zobrazuje celkové hodnotenie pre každú monitorovaciu stanicu farebnou bodkou na mape, pričom daná farba zodpovedá najhoršiemu hodnoteniu pre ktorúkoľvek z piatich znečisťujúcich látok.

Kliknutím na zvýraznený obsah Vás presmeruje priamo na stránku European Air Quality Index, kde si môžete pozrieť práve Vaše mesto.