Vážený odberateľ,  prečítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie, ktoré presne ustanovujú podmienky a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom obchode.

Pri reklamácii je potrebné predložiť riadne vyplnený záručný list. Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle ( § 429 Obchodného zákonníka), sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa expedície.  

Záruka sa vzťahuje na všetky výrobky , pri ktorých sa prejaví chyba materiálu, alebo chyba vzniknutá pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Záruku nie je možné uplatniť pri zanedbaní povinnej údržby, ktorú je potrebné vykonávať v súlade s návodmi na obsluhu a údržbu zariadení
  • Chyby vzniknuté nesprávnym projektom, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaných napätí 
  • Vonkajšími podmienkami, poškodenie spôsobené prepravou a manipuláciou /po montáži/,poškodenie zariadenia treťou osobou, živelnou pohromou
  • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami, násilné poškodenie, neoprávnený zásah do zariadenia a pod. 
  • Preťaženie výrobku resp. jeho nevhodné použitie v extrémnych prevádzkových podmienkach 
  • Zariadenie, ktoré bolo demontované z miesta inštalácie pre začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodnej inštalácie bez predchádzajúceho súhlasu 
  • Bežné opotrebenie

Záručná lehota sa predlžuje o obdobie počas vykonávania záručnej opravy, počnúc dňom, kedy si zákazník uplatnil nárok na záručnú opravu u povereného servisného strediska, až do termínu, kedy bol povinný opravený výrobok po skončení opravy prevziať/užívať.

V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady spojené s opravou výrobku a výkonom servisného technika hradí vlastník výrobku.