Znečisťovanie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Koncentrácie znečisťujúcich látok sú však stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Významná časť obyvateľstva Európy žije v oblastiach, najmä v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia: znečistenie ozónom, oxidom dusičitým a pevnými časticami predstavuje vážne zdravotné riziká. Niekoľko krajín prekročilo jeden alebo viacero svojich emisných limitov na rok 2010 na emisie štyroch dôležitých znečisťujúcich látok. Znižovanie znečistenia ovzdušia preto ostáva naďalej dôležité.

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym a hemisférickým problémom. Znečisťujúce látky vypustené v jednej krajine sa môžu preniesť do atmosféry, čo v iných krajinách spôsobí zlú kvalitu ovzdušia alebo k nej prispeje .

Pevné častice, oxid dusičitýen a prízemný ozónen, sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie. Dlhodobé vystavenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok a vystavenie týmto látkam v ich najvyšších hodnotách vedie k rôznym závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému až po predčasnú smrť. Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované na zdraviu škodlivé. Predpokladá sa, že výskytom jemných pevných častíc (PM2.5) v ovzduší sa pravdepodobne skracuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Benzo(a)pyrén je karcinogénna znečisťujúca látka vzbudzujúca rastúce obavy, ktorej koncentrácie v mnohých mestských oblastiach sa pohybujú nad prahovými hodnotami stanovenými na ochranu ľudského zdravia, a to najmä v strednej a vo východnej Európe.

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravia a ekosystémy. Z pohľadu súčasných noriem veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné, aby Európa konala ambiciózne a išla nad rámec súčasnej legislatívy. Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEAZdroj:

Uverejnené: 17.3.2019

pdflogo-sk_optimizedpng